Respektere 15-års regelen

Opplæringslovens §2-3a gir ikke bare foreldrene rett til å kreve fritak fra "[...] dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande". Den forteller også at elevene når de fyller 15 år har rett til å gjøre denne vurderingen selv.

Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.

Utdanningsdirektoratet følger dette opp som en av de innledene elementene i sin redegjørelse av regelverket for gudstjenester

Elever som er fylt 15 år bestemmer selv hva de vil delta på. Foreldre bestemmer for elever som er under 15 år. Foreldre kan la barnet bestemme selv hvis de mener at barnet er gammelt nok og modent nok til å kunne ta ansvar for egne valg.

.
Dette kommer av at barna er selvstendige religiøse individer med rettighet til selv å bestemme egen religiøs tilknytning fra de er 15 år, basert på loven om trudomssamfunn og ymist anna. Dette tilsier med andre ord at om det er uenighet mellom barn og voksne etter denne alder så er det eleven skolen skal ta hensyn til.

Barn har i dag rett til å bli hørt i saker som handler dette fra de er 12 år gamle slik de gis rettighet til etter §6 i samme lov, men barneombudet har fremmet i et høringskrav at de ønsker at det skal kreves samtykke fra elevene for slik inn- eller utmelding og at elevene skal få rett til å vurdere om de vil være med på skolegudstjenester fra de er 12 år gamle.

Publisert: 
11/14/2014 - 10:36
Oppdatert: 
16/05/2021 - 15:50