Informasjon i god tid

Utdanningsdirektoratet skriver at "[s]kolen skal gi informasjon til alle foreldre i god tid hvis skolen ønsker å tilby elevene å delta på skolegudstjeneste. Samtidig skal skolen gi informasjon om det alternative tilbudet til elevene som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Skolen kan informere i for eksempel foreldremøter, på skolens nettsider eller på ulike læringsplattformer.". Dette tilsier at foreldrene må få beskjed skolegudstjenesten i god tid slik at de kan få tatt et bevisst valg rundt dette. I denne sammenhengen så kan fjorten dager være for kort fordi det kan være nødvendig for foreldrene å hente inn mer informasjon hvis ikke det er informert godt nok. Det hender også ofte at dokumenter bruker noen dager fra lærerens hender, via elevenes skolesekk og inn i foreldrenes hender. Dette er noe skolene kjenner til og bør ta hensyn til. Det er også slik at skolegudstjenester sjelden kommer overraskende på skolen slik at det burde være godt rom for skolen å ta kontakt med foreldrene om dette tidlig.

Utdanningsdirektoratet sier også at "[s]koler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og tradisjoner i Norge. Det skal være et planlagt tilbud, og skolen skal gi god informasjon til elever og foreldre om hva det alternative tilbudet er.". Dette innebærer at det må opplyses om innholdet i det alternative opplegget også. For at det skal være likeverdig må det opplyses om samtidig som det opplyses om det kirkelige opplegget. På tross av dette blir det ikke virkelig likeverdig og godt for dem som melder fritak før minoritetsgruppene ikke lenger må være de som skiller seg ut. Dette kan avhjelpes ved at det kreves aktiv påmelding til begge oppleggene.

Det må også informeres hvis det på grunn av elevfremføringer i kirken vil være øving frem mot gudstjenesten, på lik linje med at det må komme informasjon om gudstjenesten. Dette tilsier at informasjonen må bli tilsendt i god tid før øvingen tar til, for å sikre at foreldrene får tid til å ta et informert valg for sine barn også når det kommer til dette.

Publisert: 
11/05/2014 - 16:25
Oppdatert: 
16/05/2021 - 15:40