Lenker

Regelverk
Kunnskapsdepartementet: Rundskriv F-15-07

Rundskrivet som kom etter dommen i 2007 som forteller om Informasjon om endringer i opplæringen i faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og om rett til fritak fra opplæring i skoleåret 2007/2008.

Kunnskapsdepartementet: Rundskriv F-10-08

Dette rundsskrivet beskriver de endringene som har skjedd i Opplæringsloven på bakgrunn av F-15-07 og dommen i EMD.

Lovdata: Opplæringsloven

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Utdanningsdirektoratet: Gudstjenester i skoletiden

Utdanningsdirektoratets regelverk for gudstjenester i skoletiden.

Barneombudet: Høringsuttalelse "Det livssynsåpne samfunnet"

"Som eit utgangspunkt ønskjer Barneombodet å stadfeste kor viktig det er at den sjølvstendige religionsfridomen til barn blir respektert, som forankra i barnekonvensjonen artikkel 14. Under dette følgjer òg retten barn har til ikkje å ha ein religion eller eit livssyn. Av denne artikkelen følgjer også at foreldra sine rettar i spørsmål om tru - og livssyn er avgrensa til ei rettleiingsplikt. Konstruksjonen foreldre/barn er under endring, og endrar seg no frå eit syn der barn blir sett på som eigedomen til foreldra til eit syn der foreldreansvaret må sjåast i eit rettleiingsperspektiv."

Barnehage: Veiviser i høytidsjungelen

Hvordan kan barnehagen markere høytider uten å forkynne? Og hvilke høytider bør de fokusere på?

HEF: Religion i Barnehagen

Hva er reglene for religiøse aktiviteter og trosfrihet i barnehagene?

FriTanke: Skole kalte julegudstjeneste alternativ til undervisning

Seljedalen skole i Bergen har de siste årene takket ja til tilbud om julegudstjeneste i Fyllingsdalen kirke. Skolen praktiserer aktiv påmelding for elever som ønsker benytte seg av tilbudet. Elevene som ikke vil i kirken har vanlig undervisning. I fjor var det matematikk.

Kunnskapsdepartementet: Rundskriv F-02-05

KRL-faget og uttalelse fra FNs Menneskerettskomite om brudd på FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter — skolenes oppfølging

Media
Vårt Land: Lærerne vil fjerne skolegudstjenester

"Utdanningsforbundet mener skolegudstjenester kan føre til stigmatisering og motvirke god inkludering. «Uklokt» mener redaktør Jon Magne Lund."

Fritanke.no: Julekort mot julegudstjeneste

Flere lokal- og fylkeslag i HEF sender kort og brosjyre til skolene for å minne dem på at alle barn har rett til en verdig julefeiring på skolen.

NRK: Barneombudet vil ha slutt på skolegudstjenester

I en høringsuttalelse skriver barneombudet at både skolegudstjenester, bordbønn og konfirmasjonsundervisning må ut av skoleverket.

Vårt Land: Skolene bryter regler for skolegudstjenester

– Retningslinjene er enkle. Det finnes ingen unnskyldning for ikke å følge dem, sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Blogg
Skepchick: Om skolegudstjenester

På Vårt Lands hjemmesider kan vi i dag lese at Utdanningsforbundet vil fjerne skolegudstjenesten. Begrunnelsen deres er at skolegudstjenester kan virke stigmatiserende og motvirke god integrering. De legger til grunn at gudstjenester er religionsutøvelse, og ikke bare religionsorientering. Det kan jeg si meg enig i.

Akademia
Hovdelien & Neegaard: Gudstjenester i skoletiden - rektorenes dilemma

De fleste grunnskolene i Norge viderefører praksisen med å delta på gudstjenester i skoletiden en av dagene før juleferien eller ved slutten av skoleåret. Denne praksisen er i økende grad blitt problematisert i de siste årene etter at skolen fra 1. januar 2009 fikk ny formålsbestemmelse der det knyttes an til verdier som må anses som universelle, uavhengig av hvor de forankres. Artikkelen handler om det dilemmaet grunnskolerektorene står overfor. På den ene siden skal de ta hensyn til ønsker fra foreldrene og de foresatte lokalt, og på den annen side sette ut i praksis de retningslinjene Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet gir for gjennomføring av slike gudstjenester i skoletiden. Analysen tar utgangspunkt i en case i Ski kommune fra 2010, nærmere bestemt kontroverser i forbindelse med julegudstjenesten ved Kråkstad skole.

Hovdelien & Neegaard: Gudstjenester i skoletiden

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har kommet med retningslinjer for hvordan gudstjenester i skoletiden skal gjennomføres. Disse retningslinjene, sammen med en undersøkelse med observasjon av julegudstjenester, blir utgangspunktet for en diskusjon og anbefalinger for hvordan gudstjenester i skoletiden bør gjennomføres. Et viktig mål er å unngå konflikter og dempe livssynsmotsetninger.

Hovdelien: Gudstjenester i skoletiden må være frivillig

Diskusjonen om gudstjenester i skoletiden har blusset opp igjen. Hvordan bør disse håndteres?